ŽUPE NA PODRUČJU OPĆINE ODŽAK 2022. GODINE

ŽUPE NA PODRUČJU OPĆINE ODŽAK 2022. GODINE

 

 1. Župa Odžak obuhvaća naselja:
   Mrka Ada, Cvek, Bijele Bare, Prnjavor, Arambašiće s ukupno 264 kuće i
  Grad Odžak s ukupno 615 kuća/stanova, sveukupno 879 kuća/stanova.
 2. Župa Dubica obuhvaća sljedeća naselja:Gornja Dubica, Papučija, Mala Papučija, Bukovica, Osječak, Vojskova i Zorice s ukupno 737 kuća.
 3. Župa Potočani obuhvaća sljedeća naselja:Potočani, Gornja Jošava, Donja Jošava, Lještrak, Potočanski Lipik, Srnava, Duge Njive, Vrbovački Brezik i zaseok Rakovac prema Kočijašu s ukupno 579 kuća.
 1. Župa Novo Selo-Balegovac obuhvaća selo Novo Selo-Balegovac s ukupno 498 kuća.
 1. Župa Svilaj obuhvaća sljedeća naselja:Donji Svilaj, Poljare, Nevoljicu, Točak, Vrbovac (bez zaseoka Rakovac), Babiće, Lebiće, Radmane i Zatese u Gornjem Svilaju s ukupno 566 kuća.
 1. Župa Prud obuhvaća selo Prud s ukupno 313 kuća.
 1. Župa Posavska Mahala obuhvaća sljedeća naselja:Posavsku Mahalu bez Prnjavora i Arambašića te Žabare s ukupno 242 kuće.


Tablica 1

               

2022 GODINA

ŽUPA

ODŽAK

ŽUPA

DUBICA

ŽUPA

POTOČANI

ŽUPA

NOVO

SELO

ŽUPA

SVILAJ

ŽUPA PRUD

ŽUPA

POS.

MAHALA

UKUPNO

VELIČINA ŽUPE %

27,1

18,9

13,6

13,4

13,3

7,4

6,3

100,0

BROJ DOMAĆIH

1.303

979

732

600

664

492

296

5.066

BROJ U INOZEMSTVU

1.740

1.145

796

900

827

336

415

6.158

UKUPAN broj ŽUPLJANA

3.043

2.124

1.528

1.500

1.491

828

711

11.224

BROJ DOMAĆIH %

42,8

46,1

47,9

40,0

44,5

59,4

41,6

45,1

BROJ U INOZEMSTVU %

57,2

53,9

52,1

60,0

55,5

40,6

58,4

54,9

BROJ KUĆA

879

737

579

498

566

313

242

3.822

OSOBA PO KUĆANSTVU

3,5

2,9

2,6

3,0

2,6

2,6

2,9

2,9