KUĆNA SKRB STARIH I BOLESNIH

Od 25. studenoga 2013. Župa pokreće svoj Projekt SKRBI STARIH I BOLESNIH.
Teritorij Župe je podijeljen na Pet područja u svakom području ima od 3-5 volontera. Svaka ekipa Volontera ima svoga voditelja čiji telefon mogu nazvati svi oni koji trebaju neku uslugu.
Usluge koje volonteri mogu pružiti su sljedeće:

  • Nanijeti drva, očistiti snijeg, kupiti u prodavnici i donijeti namirnice.
  • Ako treba jednom tjedno nešto očistiti.
  • Ako trebaju skrb svakodnevnu volonteri će spojiti osobe (žene iz Župe koje to žele raditi).
  • Ako treba prevoz liječniku ili negdje drugdje, volonteri će spojiti s onima koji vrše prevoz iz Župe.
  • Ako žele kućnu dostavu dnevnog jela nazvati volontera i volonter će spojiti osobu iz Župe koja će, ako ih ima barem dvadesetak, pokrenuti kuhinju u Župi i kućnu dostavu.

Voditeljice ekipe:

Teren jedan: Jelena Šimić, med. Škola tel. 063 594 470
Teren dva: Ivana Barukčić, med. Škola tel. 063 724 809
Teren tri: Ivana Babić, med. Škola 063 604 692
Teren četiri: Luja Lukač, med. Škola 063 246 400
Teren pet: Mateja Marić, friz. Škola 063 071 069

Ako treba više informacija ili nešto zapne možete nazvati Župnika za informaciju 063 992 050
Potrebno je vidjeti kako je teren Župe podijeljen na sekcije i gdje tko pripada.

 

 

U donjim tabelama od 1-5 pronaći Ime i prezime i tada zvati voditelja:

 
Područje broj 1. - voditeljica volonterske ekipe   Jelena Šimić i Ivana Barukčić
         
1 Barukčić Anto i Milka      
2 Barukčić Jela sama    
3 Barukčić Manda sama    
4 Barukčić Milka *      
5 Brnić Jela sama    
6 Čolić Ruža Mate      
7 Čović Stana *      
8 Čović Stijepo i Stana      
9 Ćulap Janja Ilije  sama    
10 Ćulap Janja Joze sama    
11 Dugonjić Mara sama    
12 Iličević Ana      
13 Jovušić Manda sama    
14 Jurkić Anđa *      
15 Jurkić Ivka      
16 Jurkić Mara sama    
17 Jurkić Mijat i Anđa      
18 Jurkić Mijo sam    
19 Kovačević Jela      
20 Kovačević Kata      
21 Kovačević Luja *      
22 Kovačević Niko i Luja      
23 Kovačević Ruža sama    
24 Kovačević Spasa      
25 Marić Mijat sam    
26 Marić Ruža sama    
27 Marić Sara sama    
28 Šiljić Ivka      
29 Šimić Jago i   Jela      
30 Šimić Jela *      
         
         
         
         
Područje 2. -  voditeljica volonterske ekipe Ivana Barukčić
         
1 Barukčić Ana      
2 Brainović Danica*      
3 Brainović Mato i Danica      
4 Brezonjić Ana *      
5 Brezonjić Anto i Mara      
6 Brezonjić Jela *      
7 Brezonjić Mara *      
8 Brezonjić Marko i Jela      
9 Brezonjić Nikola i   Ana      
10 Čančar Jozo i   Mara       
11 Čančar Kaja      
12 Čančar Manda   Pere sama    
13 Čančar Mara      
14 Ćulap Anđa sama    
15 Ćulap Franjo sam    
16 Ćulap Ivka      
17 Ćulap Ivka *      
18 Ćulap Janja *      
19 Ćulap Jela sama    
20 Ćulap Jela sama    
21 Ćulap Marija*      
22 Ćulap Marko i Janja      
23 Ćulap Mićo i   Marija      
24 Ćulap Pero i   Ivka      
25 Ćulap Šimica sama    
26 Daidžić Mijat sama    
27 Lucić Anđa sama    
28 Lucić Ruža      
29 Ljuba Šiljić      
30 Marić Ana sama    
31 Pejaković   Terezija sama    
32 Senić Mato sam    
33 Senjić Ana sama    
34 Senjić Anđa*      
35 Senjić Ivka sama    
36 Senjić Kata sama    
37 Senjić Tomo i Anđa      
38 Studenović Anica *      
39 Studenović Jozo i Anica      
40 Šiljić Anđa *      
41 Šiljić Ilija i Anđa      
42 Šiljić Ivo      
43 Šiljić Jakov sam    
44 Šiljić Mara sama    
         
         
         
         
         
Područje 3. -  voditeljica volonterske ekipe Ivana Babić
         
1 Babić Anđa      
2 Babić Mara sama    
3 Ivančić Ana      
4 Ivančić Cecilija      
5 Ivančić Ivka   Jakova      
6 Ivančić Ivka Matija      
7 Ivančić Nediljko i   Ruža      
8 Ivančić Ruža*      
9 Lucić Marija      
10 Lucić Matija sama    
11 Pandurević Stana sama    
12 Protrkić Marica sama    
13 Protrkić Ruža sama    
14 Stanić Manda      
15 Šimić Jela      
16 Šimić Ruža      
17 Udovičić Ana sama    
18 Udovičić Ivan i   Mara      
19 Udovičić Mara *      
         
Područje 4. - voditeljica volonterske ekipe Luja Lukač
         
1 Dominović Ivka *      
2 Dominović Pero i   Ivka      
3 Ivanković Ana *      
4 Ivanković Ana   Pere sama    
5 Ivanković Luja      
6 Ivanković Marko i Ana      
7 Ivanković Ruža Blaža sama    
8 Ivanković Stipo Marijana sam    
9 Jurkić Mara Roke sama    
10 Lukač Janja Pere sama    
11 Lukač Kaja sama    
12 Lukač Kaja      
13 Lukač Milka      
14 Lukač Stažija      
15 Pušeljić Marta sama    
16 Pušeljić Stjepo sam    
         
         
Područje 5. - voditeljica  volonterske ekipe Matea Marić
         
1 Agatić Ana      
2 Agatić Antonija*      
3 Agatić Dragoljub i   Milka      
4 Agatić Ilija i   Antonija      
5 Agatić Ivan      
6 Agatić Jela      
7 Agatić Mara *      
8 Agatić Mato i Mara      
9 Agatić Milka      
10 Barukčić Danica*      
11 Barukčić Ilija i   Danica      
12 Brnić Anka sama    
13 Brnić Luja sama    
14 Brzović Marija      
15 Ivančić Janja      
16 Jović Ruža sama    
17 Kovačević Franjo i   Manda      
18 Kovačević Joko      
19 Kovačević Manda*      
20 Kovačević Mara Blaža      
21 Kovačević Pavica      
22 Marić Ana sama    
23 Marić Filip i Janja      
24 Marić Ilija i Mara      
25 Marić Janja *      
26 Marić Mara sama    
27 Marić Mara *      
28 Marić Pero      
29 Martinović Ana sama    
30 Martinović Juro i   Ruža      
31 Martinović Kata*      
32 Martinović Marko i Tonka      
33 Martinović Marko i   Kata      
34 Martinović Ruža Ante sama    
35 Martinović Ruža *      
36 Martinović Stana   Luke sama    
37 Martinović Tonka *      
38 Pavlović Jozo*      
39 Pavlović Ruža *      
40 Stanić Ivka sama    
41 Šimić Danica*      
42 Šimić Vranjo i Danica      
43 Šokčević Juro sam    

 

VOLONTERI

Prva grupa: ( Popići, Jurkići, Jovići, Barukčići, Šiljići)
1. Ivana Barukčić
2. Dijana Popić
3. Ana Marija Jurić
4. Jelena Šimić - vođa grupe


Druga grupa: ( Đojići, Šiljići-desna strana, Brezonići, Ćulapi, Senići)
1. Ivana Barukčić J. – vođa grupe
2. Pavica Senić
3. Mijo Barukčić
4. Franjo Brezonić 

 

Treća grupa: ( Babići, Ivančići, Udovičići)
1. Ivana Babić – vođa grupe
2. Anđa Lucić
3. Danijela Protrkić

 

Četvrta grupa: ( Lukači i Ivankovići) 1. Luja Lukač – vođa grupe
2. Matej Pušeljić
3. Ana Ivanković

Peta grupa: ( Agatići, Lužnjani, Brnići, Čančari, Šokčevići, Martinovići, Marići)
1. Matea Marić – vođa grupe
2. Antonija Barukčić
3. Mato Grgić
4. Josip Marić
5. Luka Marić