LJUBAV POSVEĆUJE SVAKO LJUDSKO DJELO

Zahvalnica - Stara godina -a

Vrijeme prolazi i više se ne vraća
Bog je svakom čovjeku dodijelio vrijeme određeno da za zemaljskog svog života ostvari plan koje za njega ustanovljen.
To je za svakoga „vrijeme milosti i dan spasenja“ (2 Kor 6,2) u kojem mora raditi revno, surađivati s milošću za vlastito posvećenje.

Kad to vrijeme prođe – drugog više neće biti!
Vrijeme koje nije upotrijebljeno dobro – izgubljeno je zauvijek.
Ljudski život je u neprestanom kretanju, odilaženju, to je stalno otjecanje vremena koje se ne vraća.

U vječnosti naprotiv neće više biti promjena, sve će biti ustaljeno, i svaki će čovjek biti u onom stupnju ljubavi koji postigne u vremenu.
Ako taj stupanj bude visok takav ostaje, ako je nizak promjene nema za vječnost.
Sveti Pavao opominje:„Neka nam ne dozlogrdi činiti dobro, ako ne sustanemo, u svoje ćemo vrijeme žeti! Dakle, dok imamo vremena, činimo dobro svima“ (Gal 6, 9-10).
Svaka godina koja prolazi je opomena na dobro da iskoristimo sadašnje vrijeme, da ga posvetimo ljubavlju.
Važno je dati svakom času maksimalno ljubavi, da ovjekovječimo onaj čas koji prolazi te mu dadnemo vrijednost ljubavi.

Ljubav posvećuje svaki čin, i najobičniji i najravnodušniji, te mu daje vrijednost za vječni život.
Dapače, samo nas ljubav potiče da živimo intezivnije za onoga koji je umro za nas i koji je za nas uskrsnuo.
Zato se trudimo da u svemu budemo Bogu mili.... da bismo, kad se završi tijek našega života, zaslužili biti zajedno s njime uvedeni u svadbenu dvoranu na gozbu pribrojeni među blažene (Lg 48)
Ako kršćanin ovako živi onda ostvaruje božanski plan stvoren za njegovu dušu, postiže onaj stupanj ljubavi prema Bogu koji Bog od njega očekuje i kojim će ga proslavljati u vječnosti.

Mnoštvo je dobri djela kojima čovjek vrši volju Božju i koja ga posvećuju.
Isus je govorio za sebe:„Dok je dan, treba da radim djela onoga koji me posla. Dolazi noć, kad nitko ne može raditi.“ (Iv 9,4)
Radi toga se Isus i utjelovio: „Evo dolazim... vršiti Bože, tvoju volju“ (Heb 10,7)

Za to je Isus i živio:„Niste li znali da mi je biti u onome što je Oca mojega“ (Lk 2,49)

Slijediti Isusa - znači nastojati u sebi postaviti orjentaciju volje Božje.
Svaka je godina jedan korak naprijed prema vječnoj domovini.
Kršćanski se život odvija u nadi susreta s Gospodinom Isusom na razne načine,u sakramentimau braći ljudima,
a onda susret u konačnici vječne slave u Duhu Svetom koji je vječna ljubav Boga i čovjeka.