Ono što Isus traži od Apostola, to Pavao želi ugraditi u kršćane

Ono što Isus traži od Apostola, to Pavao želi ugraditi u kršćane (22.tj.čet.)

Kol 1,9-14: Jučer smo istaknuli, kako Pavao želi u Kološanima produbiti njihov osjećaj cjelovitosti o onome što znaju o Kristu, u kojem prebiva punina Božja, otajstvo Božje, u kojem su skrivena sva blaga mudrosti i znanja. Razlog tome je opasnost od lažnog nauka, a ujedno svojim preporukama uvodi u kristološki himan koji će uslijediti. Pavao upravo u preporukama ukazuje na volju Gospodinovu da kršćani žive mudro i dostojno Gospodina, rastući u spoznaji Božjoj. A spoznaja Boga tek je onda prava, ako se po njoj živi. Pavao ne zaboravlja istaknuti kršćanske kreposti koje nisu samo umni napor, nego su one prvenstveno duhovne naravi i pripadaju Duhu. A sve ima svoj cilj, postići postojanost i strpljivost, te s radošću imati udjela u dioništvu kraljevstva Božjeg u kome imamo otkupljenje s mnoštvom svetih u svjetlosti i slavi Božjoj.

Lk 5,1-11: Nakon Isusovog djelovanja u Galileji, gdje je svoju misiju obavljao propovijedajući sam, nastavlja svoje propovijedanje u Judeji, ali sada ne više sam. Snažne Isusove riječi očarale su mnošto naroda. Prolazeći zemljom Palestinom svuda je činio dobro. Luka izvještava o masi naroda koji se gura oko propovjednika na obali Genezaretskog jezera, kako bi čuo od njega „riječ Božju“. Isus je prisiljen ući u lađicu u kojoj je Šimun i još neki ribari, te iz nje nastaviti i završiti svoju propovijed. Na Isusovu ljubaznu zamolbu bio je uslišan od Šimuna, vlasnika lađe. Sada ljubazno Isus moli Šimuna da izveze lađu na pučinu i zabaci mreže. Šimun je, kao i njegovi prijatelji na lađi, profesionalni ribolovoc. Razumljiv je stoga i odgovor Šimuna: Učitelju, svu smo se noć trudili, a ništa ne ulovismo. Šimun je, usprkos bezuspješnom noćnom ribarenju na jezeru, poslušao Isusa i baca mrežu po danu, kada se riba ne lovi. Čuo je Šimun za Isusa i njegovu čudesnu moć, stoga i vjeruje njegovoj Riječi. Nagrada je za takvu vjeru obilje ribe. Nezmjerna moć i čudesna snaga riječi Božje svijetli u ovom prizoru, ali temeljna uloga povjerenja i poslušna vjera u Isusa i njegovu riječ. No, Šimun neće moći podnijeti blizinu „Sina Božjega“, zato i moli Isusa da odstupi od njega grješnika. Zanimljivo i kako Isus razrješava ovu dramu riječima: „Ne boj se! Odsada ćeš ljude loviti!“ Drugim riječima, ostavit ćeš sve da bi dobio sve, ali ne bez djelotvornih napora i žrtve kojima ćeš pridobijati ljude. Ali za takav posao (lov) potrebno je potpuno predanje Bogu i Kristu, što Šimun, uskoro Petar, odvažno i prihvaća. Ali ne samo on, nego i još trojica njegovih prijatelja, čime su udarili početke budućih temeljnih struktura Crkve.